1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

\’Topmozaiek24\’: de onderneming onder de handelsnaam LNS Trade BV, gevestigd te Kasteel Liebeekstraat 43, 6222 BA Maastricht. (LET OP: dit is geen bezoek-, afhaal- of retouradres!!)

\’Ontvangstbevestiging\’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden.

\’Product\’: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Topmozaiek24 en de koper door of via Topmozaiek24 binnen een overeengekomen termijn aan de koper geleverd dienen te worden, waarvoor de koper een bepaalde prijs dient te betalen.

\’Voorwaarden\’: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Topmozaiek24 gesloten worden en waarbij Topmozaiek24 partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen koper en Topmozaiek24 middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert de koper uitdrukkelijk deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Topmozaiek24 worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Topmozaiek24 heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Topmozaiek24 zijn vrijblijvend, totdat de koper de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Topmozaiek24 de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal Topmozaiek24 de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. De koper heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Topmozaiek24 te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Topmozaiek24 en de koper komt tot stand op het moment nadat de koper: (a) een bestelling heeft geplaatst op de website van Topmozaiek24 middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier; (b) vervolgens op de verzendknop geklikt heeft; (c) hierop van Topmozaiek24 op het e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat Topmozaiek24 de bestelling heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (a) een omschrijving van het product dat door de koper gekocht is en het aantal door de koper gekochte producten; (b) de prijs van het product; (c) de naam, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), het e-mailadres en telefoonnummer van de koper.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen de koper en Topmozaiek24 gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de koper en Topmozaiek24.

3.5 De administratie van Topmozaiek24 geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan Topmozaiek24 verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Topmozaiek24 verrichtte leveringen. Topmozaiek24 erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de koper dit eveneens.

4. Transport en kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro\’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door de koper bestelde product is voor Topmozaiek24. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op de koper, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Topmozaiek24 kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd

5.1 De bestelling zal direct na ontvangst van betaling verzonden worden (mits voorradig). Remboursleveringen worden direct na ontvangst van de bestelling verzonden. Alle bestellingen worden verstuurd per DPD, DHL, GLS en UPS en kunnen daardoor niet verzonden worden op zon- en feestdagen.

5.2 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 28 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de koper en Topmozaiek24. De door Topmozaiek24 opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Topmozaiek24 overschreden wordt, zal Topmozaiek24 de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Topmozaiek24 te melden.

5.4 De betalingen die de koper heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden door de koper wordt ontbonden, zal Topmozaiek24 binnen 10 werkdagen na ontvangst van de in artikel 5.3 genoemde verklaring, aan de koper terug betalen.

6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat de koper het door hem of haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst van het (de) product(en), de onderliggende overeenkomst met Topmozaiek24 te ontbinden.

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Topmozaiek24 te melden. De koper dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Topmozaiek24. De koper draagt de kosten en het risico voor het retour zenden.

6.3 Het geld van het (de) product(en) dat de koper heeft betaald op het moment dat de overeenkomst met Topmozaiek24 ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Topmozaiek24 binnen 10 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, aan de koper terugbetalen.

6.4 Topmozaiek24 behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de koper zijn of haar schuld (anders dan die van Topmozaiek24 of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Topmozaiek24 schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor de koper zijn of haar risico komt, zal Topmozaiek24 de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Topmozaiek24 heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug

7.1 Indien binnen 7 dagen nadat de koper het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door de koper bestelde, zijn er twee mogelijkheden: (a) de koper kan Topmozaiek24 schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) de koper kan de overeenkomst met Topmozaiek24 ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Topmozaiek24 te melden.

7.2 Indien de koper Topmozaiek24 vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet de koper het product aan Topmozaiek24 terugsturen (indien anders overeengekomen). Topmozaiek24 zal het product dan binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product, herstellen of vervangen en aan de koper terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan de koper terugsturen van het product komen voor rekening van Topmozaiek24, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan de koper te wijten is of anderszins voor zijn of haar rekening en risico is. In dat geval is Topmozaiek24 niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Topmozaiek24 zal het product dan in dezelfde toestand aan de koper terugzenden, als die waarin Topmozaiek24 het product van de koper ontvangen heeft.

7.3 Indien de koper de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient de koper het product onmiddellijk aan Topmozaiek24 te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor de koper zijn of haar rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op de koper zijn of haar rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. Garanties

8.1 Op de door Topmozaiek24 geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast de koper zijn of haar rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Topmozaiek24 serieus in behandeling worden genomen.

9.2 De koper dient een klacht kenbaar te maken bij de klantenservice van Topmozaiek24 (zie contact pagina).

9.3 Topmozaiek24 zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Topmozaiek24 zal de koper hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10. Privacy

10.1 Topmozaiek24 zal de koper zijn of haar persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Topmozaiek24 kunnen nakomen van de overeenkomst die Topmozaiek24 met de koper is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de koper persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult in het bestelformulier wanneer de koper een product besteld of heeft besteld.

10.4 De persoonsgegevens zullen onder geen beding worden doorgegeven aan derden en dienen uitsluitend voor eigen gebruik van Topmozaiek24.